Aankoopbeleid

 1. Algemene bepalingen

  1. Zoombook.lt, .lv, .ee,. com, .nl websites, ZOOMBOOK mobiele applicatie en ZOOMBOOK Postcards (hierna de ZOOMBOOK-website genoemd) is de plaats waar U (hierna de Bezoeker genoemd), met behulp van de ZOOMBOOK-applicatie, gepersonaliseerde fotoboeken, fotolabels, notitieboeken, werkkalenders, fotokalenders, postkaarten (hierna het ZOOMBOOK-product genoemd) kunt maken, uw ZOOMBOOK-productplanken kunt maken en uw ZOOMBOOK-product op het internet kunt bestellen en kopen.

   Wij zijn een bedrijf geregistreerd in de Republiek Litouwen in Vilnius onder de naam UAB BALTO trader, bedrijfscode 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius.
  2. Aankoopbeleid - het gebruik van de ZOOMBOOK website en het Aankoopbeleid voor ZOOMBOOK producten (hierna te noemen het Beleid) is een bindend juridisch document voor de Bezoeker en de Dienstverlener, gezamenlijk aangeduid als de Partijen, waarin de voorwaarden voor het gebruik van de ZOOMBOOK website, de rechten en plichten van de Partijen bij het gebruik van de ZOOMBOOK website en de voorwaarden voor de betaling, levering en retournering van ZOOMBOOK producten, evenals andere voorwaarden voor het bestellen, aankopen en verkopen van andere ZOOMBOOK producten zijn vastgelegd.
  3. De Service Provider heeft het recht het Beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, te corrigeren. De meest recente versie van het Beleid wordt gepubliceerd op de ZOOMBOOK-website onder de rubriek: Aankoopbeleid. Beleidswijzigingen worden van kracht zodra ze op de ZOOMBOOK-website zijn gepubliceerd. De Dienstverlener is niet verplicht om te informeren over wijzigingen in het Beleid. Wij raden u aan de ZOOMBOOK-website regelmatig te bezoeken en kennis te nemen van de nieuwste versie van het Beleid. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u daarover informeren op de ZOOMBOOK-website.
  4. Het recht om de ZOOMBOOK-website te gebruiken en ZOOMBOOK-producten (hierna het product genoemd) te bestellen en te kopen, komt uitsluitend toe aan:
   1. handelingsbekwame natuurlijke personen, d.w.z. personen die meerderjarig zijn en van wie de handelingsbekwaamheid niet door een gerechtelijke procedure wordt beperkt;
   2. minderjarigen van 16 tot 18 jaar, alleen met toestemming van hun ouders of voogden, tenzij zij de bevoegdheid hebben om zelfstandig alle burgerlijke rechten af te dwingen of hun plichten te vervullen;
   3. rechtspersonen;
   4. bevoegde vertegenwoordigers van alle voornoemde personen;
   5. De Koper bevestigt, door in te stemmen met het Beleid, dat hij, overeenkomstig Clausule 1.5 van dit Beleid, het recht heeft om de producten te kopen.
  5. ZOOMBOOK behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de levering van diensten van de ZOOMBOOK-website te beƫindigen, de ZOOMBOOK-website of de afzonderlijke delen ervan, het geheel en elke inhoud ervan te wijzigen.
 2. Bescherming van persoonsgegevens

  1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe het recht op privacy van de Bezoeker met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens te respecteren. Bij de verwerking van persoonsgegevens volgt ZOOMBOOK de wet op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens die de rechten van de betrokkene regelt en andere reglementaire wettelijke besluiten die de verwerking van persoonsgegevens regelen, en {de toestemming van de Bezoeker die kan worden verkregen voor de uitvoering van een specifiek geval, e-commerce, direct marketing, enquĆŖtes, wedstrijden en spelletjes. Meer informatie vindt u op de ZOOMBOOK website op: Privacybeleid.
  2. Door zich op de ZOOMBOOK-website te registreren en het ZOOMBOOK-product te kopen en gegevens aan de ZOOMBOOK te verstrekken, stemt de Bezoeker ermee in dat de ZOOMBOOK de door de Bezoeker verstrekte persoonsgegevens of andere informatie beheert en verwerkt en gebruikt voor de levering van de diensten van de ZOOMBOOK-website en voor de uitvoering van de Koop-Verkoopovereenkomst overeenkomstig de in het Beleid vermelde voorwaarden.
  3. Door gebruik te maken van de diensten van de ZOOMBOOK-website bevestigt de Bezoeker dat hij/zij het Privacybeleid heeft gelezen.
 3. Registratie

  1. De Bezoeker moet zich registreren en een geregistreerd Bezoekersaccount aanmaken met een geldig e-mailadres van de Bezoeker, volledige naam, telefoonnummer, dat de Bezoeker moet opgeven om zijn/haar persoonlijke omgeving te creƫren en om informatie over ZOOMBOOK producten te ontvangen naar een opgegeven telefoonnummer, om de ZOOMBOOK website te gebruiken voor bestellingen en leveringen.
  2. Na registratie op de ZOOMBOOK website kan de Bezoeker in zijn/haar profiel aangeven dat hij/zij de ZOOMBOOK nieuwsbrieven op de gekozen manier (per e-mail en/of SMS-berichten) wil ontvangen. Door de juiste keuzes aan te kruisen, gaat de Bezoeker ermee akkoord dat de Verkoper de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) verwerkt voor directe marketing doeleinden. Een minderjarige (d.w.z. een persoon tussen 16 en 18 jaar) bevestigt, door zijn/haar toestemming te geven, dat de toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in overeenstemming is met en niet in strijd is met de wil van een ouder/voogd van de minderjarige.
  3. De bezoeker is als enige aansprakelijk voor zijn/haar handelingen op de ZOOMBOOK website en moet zich houden aan vastgestelde gedrags- en omgangsnormen en de diensten zo gebruiken dat hij/zij de ZOOMBOOK website en/of de goede werking van de dienst, de veiligheid, de integriteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het uploaden van ongeldige gegevens, het verspreiden van virussen, de onbeperkte toegang voor anderen tot de ZOOMBOOK website en (of) haar diensten, niet in gevaar brengt en de goede naam en reputatie van het merk ZOOMBOOK niet aantast.
  4. De Bezoeker verbindt zich ertoe de rechten en waardigheid van elke persoon te respecteren en zich te onthouden van beledigingen, spotternij, onaangename of ongepaste opmerkingen, gemaakt in de inhoud van de ZOOMBOOK producten die direct of indirect een andere persoon beledigen/beledigen die een andere persoon zou beledigen of schaden, het publiceren van lasterlijke, vulgaire, beledigende, discriminerende of andere inhoud die in strijd is met de vereisten van de wet, met inbegrip van elke inhoud die een wettelijke aansprakelijkheid veroorzaakt voor de Dienstverlener.
  5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor en controleert niet het gebruik van de foto's, illustraties of tekstmateriaal dat door de Bezoeker wordt gebruikt, noch is hij aansprakelijk voor en controleert hij niet de feiten, het onderwerp, de omstandigheden en de inhoudelijke fouten in het tekstmateriaal. Zij is ook niet aansprakelijk voor de activiteiten van de Bezoeker, zij controleert deze niet en vertegenwoordigt de Bezoeker niet. Het verlenen van diensten houdt niet in dat de Dienstverlener op enigerlei wijze de handelingen van de Bezoeker of de inhoud van de publicaties ondersteunt. De Bezoeker begrijpt en bevestigt dat hij/zij zelf aansprakelijk is voor de volledige en alle informatie en inhoud die op zijn ZOOMBOOK website wordt geplaatst.
  6. De Bezoeker moet bij het creƫren van een product op de ZOOMBOOK-website de auteursrechten en andere wettelijke bepalingen en algemene principes naleven. Door het plaatsen van eigen foto's op ZOOMBOOK aanvaardt de Bezoeker alle risico's verbonden aan een mogelijke privacyschending door derden. De Dienstverlener raadt de Bezoeker aan, alvorens foto's of informatie van derden op de ZOOMBOOK-website te plaatsen, de toestemming van deze derden te verkrijgen.
  7. De door de Bezoeker voor de ZOOMBOOK producten geplaatste of gebruikte inhoud (zoals foto's, illustraties, informatie en andere inhoud) blijft op de ZOOMBOOK website als eigendom van de Bezoeker. De Bezoeker die de ZOOMBOOK websitedienst wenst te ontvangen, verleent de Dienstverlener het recht om de door de Bezoeker geplaatste/gebruikte inhoud te reproduceren door deze af te drukken en om andere verwante diensten uit te voeren, met inbegrip van opslag.
  8. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle informatie van de ZOOMBOOK website te verwijderen die verboden is of in strijd is met de wetten, gevestigde gedragsregels en morele normen.
  9. Wij raden u aan uw wachtwoord bij de registratie op de ZOOMBOOK-website zorgvuldig te kiezen en onder geen enkele omstandigheden met anderen te delen! De Bezoeker is aansprakelijk voor het doorgeven van de inloggegevens aan derden. Indien derden de inloggegevens van de Bezoeker gebruiken, is de Bezoeker aansprakelijk voor de handelingen van derden.
  10. De Bezoeker heeft te allen tijde het recht om het gebruik van de ZOOMBOOK website diensten te weigeren door een verzoek in te dienen bij de Service Provider in het ZOOMBOOK website E-mailadres contact, door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat u bij de registratie op de ZOOMBOOK-website hebt opgegeven.
 4. Bestelling

  1. Voor de aankoop van ZOOMBOOK producten moet de Bezoeker bovendien het verzendadres opgeven dat nodig is voor de levering ervan.
  2. De Bezoeker is volledig aansprakelijk voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de gegevens die hij in het bestelformulier verstrekt. Indien de Bezoeker geen juiste of correcte gegevens op het bestelformulier verstrekt, is ZOOMBOOK niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en verwerft zij het recht om directe schadevergoeding van de Bezoeker te eisen.
  3. De Bezoeker dient de bestelopmaak zorgvuldig te controleren op mogelijke fouten en onjuistheden alvorens een bestelling te versturen, aangezien de Bezoeker deze niet kan aanpassen en alle kosten voor de uitvoering van de bestelling voor zijn rekening zal moeten nemen.
  4. Wanneer de Bezoeker op de link BESTELLEN klikt, wordt hij geacht een koopovereenkomst gesloten te hebben tussen de Bezoeker en de Dienstverlener voor de aankoop van een ZOOMBOOK product, en wordt de Bezoeker voortaan aangeduid als Koper en de Dienstverlener als Verkoper.
 5. Sluiting van een Koop-Verkoopovereenkomst

  1. Koop-verkoopovereenkomst - een overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper betreffende de bestelling/aankoop van een ZOOMBOOK-product bestaande uit een ZOOMBOOK-productbestellingsaanvraag die de Koper indient bij de Dienstverlener via de ZOOMBOOK-website, en het Beleid met latere wijzigingen en aanvullingen.
  2. De Koper moet het bestelnummer bewaren en mag het niet bekendmaken aan derden die niet gerechtigd zijn om de goederen namens de Koper af te nemen. Als het bestelnummer bekend is geworden bij andere personen, niet omdat de Koper het bestelnummer aan hen heeft bekendgemaakt, moet de Koper de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen via de in de overeenkomst aangegeven contacten. Indien de Verkoper dergelijke informatie over de ongeoorloofde bekendmaking van het bestelnummer niet ontvangt, wordt de persoon geacht gemachtigd te zijn om het product (de producten) in ontvangst te nemen en is het product (de producten) naar behoren overgedragen aan de Koper.
  3. De Koper die een Koop-Verkoopovereenkomst heeft met de Verkoper, is gerechtigd om de ZOOMBOOK product layout linking service te gebruiken. Indien de Koper gekozen heeft om gebruik te maken van deze dienst, verzekert ZOOMBOOK de technische bescherming van de gegevensoverdracht voor zover deze verbonden is met de transacties met de ontvangers van de link, maar ongeacht de te nemen technische veiligheidsmaatregelen, neemt de Koper het volledige risico en de aansprakelijkheid op zich voor het delen van zijn ZOOMBOOK product-link. Meer informatie op: Zoombook layout linking regels. .
 6. Verplichtingen van de Koper

  1. De Koper gaat akkoord met het Beleid wanneer hij het kruisvakje heeft aangevinkt. Hij/zij moet dit Beleid en andere voorwaarden vervolgens naleven en mag de wetgeving van de Republiek Litouwen en de Europese Unie niet overtreden.
  2. De Koper moet het bestelde product betalen en accepteren in overeenstemming met de procedure voorzien in dit Beleid.
  3. Volgens artikel 6. 22810 (2)(3) van het Burgerlijk Wetboek, is de Koper niet gerechtigd om het recht uit te oefenen om van de Koop-Verkoop Overeenkomst af te zien indien de overeenkomst is gesloten op basis van speciaal vervaardigde goederen die niet vooraf zijn vervaardigd en die zijn vervaardigd in overeenstemming met de persoonlijke keuze of instructie van de consument of vanwege de goederen die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument; 1); , erkent de Koper in overeenstemming met dit Beleid dat hij/zij begrijpt dat het bestelde product duidelijk aangepast is aan de persoonlijke behoeften van de Klant en vervaardigd is in overeenstemming met de persoonlijke keuzes en instructies van de Klant, daarom erkent en aanvaardt de Koper dat hij/zij bij de indiening en betaling van de bestelling het recht verliest om zich terug te trekken uit de Koop-Verkoopovereenkomst, behalve in het geval voorzien in artikel 7. 2.
 7. Rechten van de Koper

  1. De Koper, die de ZOOMBOOK websitediensten gebruikt, heeft het recht om ZOOMBOOK producten te maken en te bestellen en deze te kopen in overeenstemming met dit Beleid.
  2. De Koper, die een defect product ontvangen heeft, heeft het recht om de gesloten Koop-Verkoopovereenkomst te weigeren door de Verkoper schriftelijk (per e-mail: support@zoombook.com, met vermelding van het te retourneren product, zijn bestelnummer en de reden voor de retourzending) en uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen vanaf de datum van levering van het product op de hoogte te brengen. De Koper kan gebruik maken van het in dit artikel besproken recht door te voldoen aan de voorwaarden voor terugzending van het product zoals vermeld in artikel 14 en alleen als de Verkoper aansprakelijk is voor een gebrekkig product en als het Product niet door de Koper is beschadigd of zijn uiterlijk niet wezenlijk heeft veranderd door toedoen van de Koper.
 8. Verplichtingen van de Verkoper

  1. De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper in staat te stellen de diensten van de ZOOMBOOK-website te gebruiken en het ZOOMBOOK-product te verwerven.
  2. De Verkoper verbindt zich ertoe de door de Koper aangekochte producten te leveren op het aangegeven adres, overeenkomstig de in dit Beleid vastgelegde voorwaarden.
  3. De Verkoper verbindt zich ertoe het recht op privacy van de Koper met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens te respecteren.
  4. Indien de Koper gebruik heeft gemaakt van de rechten vermeld in Clausule 7.2 van het Beleid, in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in Clausule 14, en indien de Verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, verbindt de Verkoper zich ertoe het door de Koper betaalde geld binnen 7 (zeven) werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde product, terug te betalen.
 9. Rechten van de Verkoper

  1. Indien de Koper op wat voor wijze dan ook het werk van de Verkoper, zijn goede naam of reputatie, en/of de veiligheid van de gegevens tracht aan te tasten of andere verplichtingen van de Koper vastgelegd in dit Beleid schendt, frauduleus handelt met de Verkoper, het Beleid tracht te omzeilen, misbruik maakt van de toegekende voorrechten en/of kortingen, dan heeft de Verkoper te allen tijde het recht om de toegang van de Koper tot de ZOOMBOOK-website te annuleren of de toegang tot de ZOOMBOOK-websitebasis en/of diensten geheel of gedeeltelijk te beperken.
  2. De Koper gaat ermee akkoord dat de Verkoper eenzijdig beslist of de Koper het Beleid heeft geschonden en verbindt zich ertoe deze beslissing van de Verkoper als wettig en correct te erkennen.
 10. Productie

  1. De Koper, die akkoord gaat met dit Beleid, is er van op de hoogte dat het merk ZOOMBOOK op de achterkant van ZOOMBOOK producten gedrukt zal worden.
  2. De productie zal pas beginnen nadat de Verkoper de betaling voor de bestelling(en) van ZOOMBOOK product(en) heeft ontvangen.
  3. De voorwaarden voor de productie van ZOOMBOOK-producten staan vermeld op de ZOOMBOOK-website onder: Productievoorwaarden en Levering.
  4. Indien de Koper niet binnen 14 werkdagen een bevestiging van de productie of verzending van de ZOOMBOOK-producten ontvangt, moet hij/zij contact opnemen met de ZOOMBOOK via de E-mail die in de rubriek op de website vermeld staat: Contact per e-mail, onder vermelding van het bestelnummer.
  5. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het feit dat de kleur van het ZOOMBOOK product mogelijk niet overeenkomt met de kleur van de computeropmaak van het product op het door de Koper gebruikte beeldscherm.
  6. De ZOOMBOOK producten worden vervaardigd in de Europese Unie.
 11. ZOOMBOOK-productprijzen

  1. De prijzen voor de ZOOMBOOK-producten zijn gegeven in euro', inclusief VAT. VAT-facturen worden opgesteld in euro. De prijzen van de ZOOMBOOK-producten zijn exclusief verzendkosten.
 12. Factureringsprocedure voor ZOOMBOOK-producten

  1. De Koper betaalt het (de) bestelde product(en) via e-banking via de betaalsystemen Paysera en Paypal waarbij de vooruitbetaling gebeurt via het door de Koper gebruikte elektronische banksysteem.
  2. De betaling wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de Verkoper een betalingsopdracht op zijn bankrekening ontvangt.
  3. Bij gebrek aan betaling behoudt de Verkoper de bestelling van de Klant gedurende 15 dagen in het systeem. indien de Verkoper binnen deze 15 dagen geen betaling ontvangt, wordt de bestelling geannuleerd.
 13. Levering van ZOOMBOOK Producten

  1. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelde producten aan de Koper te leveren binnen de termijn vermeld in de rubriek Verzending en levering" van de ZOOMBOOK-website en alles in het werk te stellen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. De Koper gaat ermee akkoord dat, wegens onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Verkoper, de leveringsdatum van de producten kan afwijken van de termijn die in deze rubriek is vermeld of van de termijn die door de Koper en de Verkoper is overeengekomen;
  2. De bestelde producten worden geleverd op de door de Koper bij de bestelling opgegeven wijze. De leveringstarieven worden vermeld in de sectie "Verzending en levering" van de ZOOMBOOK-website. De Koper verbindt zich ertoe het exacte leveringsadres van de producten en een telefoonnummer van de contactpersoon op te geven;
  3. Na de verzending van de bestelling ontvangt de Koper een volgnummer, waarmee de zending kan worden gevolgd vanaf het moment dat de Verkoper deze verzendt tot het moment dat de Koper deze ontvangt. De zending kan worden getraceerd met behulp van de tracking-optie van de geselecteerde pakketbezorger/koeriersdienst;
  4. Als de producten worden geleverd door de geautoriseerde vertegenwoordiger van de Verkoper, d.w.z. de pakketbezorger/koeriersdienst enz., worden de producten aan de Koper overhandigd en worden de leveringsgegevens geregistreerd volgens de procedure die door de pakketbezorger/koeriersdienst is vastgesteld;
  5. Door te kiezen voor de diensten van een pakketdienst/koeriersdienst voor de levering van de producten, verbindt de Koper zich ertoe de bestelde producten zelf in ontvangst te nemen. In het geval dat de koper de producten niet zelf in ontvangst kan nemen en de bestelling wordt geleverd op het door de koper opgegeven adres en op basis van andere door de koper verstrekte gegevens, heeft de koper niet het recht claims in te dienen bij de verkoper met betrekking tot de levering/overhandiging van de bestelling aan de verkeerde persoon.
  6. De Koper, die gekozen heeft voor de levering van het pakket via de pakketkluis, ontvangt via SMS bericht over de levering van het pakket en de termijn waarbinnen de ontvanger van het pakket het pakket moet afhalen.
  7. Een zending die niet bij de Koper kon worden afgeleverd (de Koper haalt de zending niet binnen de in het SMS-bericht vermelde termijn op uit de pakketkluis, of de Koper is niet beschikbaar op het adres dat bij de aflevering via de koeriersdienst is opgegeven, heeft onjuiste aflevergegevens opgegeven, of heeft geen telefoonnummer van een contactpersoon opgegeven, enz.) De Koper, die het pakket niet heeft afgehaald, verbindt zich ertoe de Verkoper te vergoeden voor de kosten van verzending en terugzending van het pakket (voor pakketdienst/koeriersdiensten) voor een bedrag van niet minder dan EUR 4,49.
  8. Als het product niet of niet tijdig aan de Koper wordt geleverd, moet de Koper de Verkoper hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen: info@zoombook.nl. Indien de Koper deze handelingen niet uitvoert, is de Verkoper ontheven van zijn verantwoordelijkheid tegenover de Koper;
  9. Na ontvangst van het product moet de Koper de staat van de zending en het product controleren. Na constatering dat de verpakking van het (de) geleverde product(en) beschadigd is (verkreukeld, nat of anderszins uitwendig beschadigd), het (de) product(en) beschadigd is (zijn) en/of het (de) product(en) niet in de juiste verpakking zit (zitten), dient de Koper de opmerkingen aan te geven in het door de koerier verstrekte afleveringsdocument of in het bijzijn van de koerier een apart rapport op te stellen over deze overtredingen en de Verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de zending, per e-mail op de hoogte te stellen: info@zoombook.nl, met vermelding van het feit van de productschending (non-conformiteit) en de reden ervan. Indien de kwaliteit van het product niet beschadigd is door de beschadigde verpakking, kan de koper het product aanvaarden door de verkoper per e-mail te verwittigen: info@zoombook.nl dat alleen de verpakking van de zending beschadigd was. Indien de koper deze handelingen niet verricht, is de verkoper ontslagen van de verantwoordelijkheid jegens de koper voor productschade indien de basis voor het ontstaan van deze schade niet gelegen is in een fabricagefout en voor schade aan de verpakking van het product indien deze schade kan worden vastgesteld door inspectie van het product. Indien de Koper de Verkoper niet binnen de in dit punt gestelde termijn in kennis stelt van productschade of -afwijkingen, wordt aangenomen dat de zending in goede staat is afgeleverd, er geen productschade is die niet aan een fabrieksfout te wijten is en er geen schade is aan de verpakking.
  10. Bij verzending/levering van ZOOMBOOK producten buiten de grenzen van de Republiek Litouwen en/of de EU-douane-unie kunnen invoerrechten van toepassing zijn op het product/de producten. Invoerbelastingen zijn niet inbegrepen in de productprijs. De betaling van belastingen in verband met de producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot invoer-, douane-, BTW- en andere belastingen, indien van toepassing, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper.
 14. Terugzending van producten

  1. Een kwaliteitsproduct is onveranderlijk en het door de Koper betaalde geld wordt niet terugbetaald.
  2. Productgebreken worden verwijderd of producten van lage kwaliteit worden vervangen indien de Verkoper verantwoordelijk is voor productkwaliteitsgebreken.
  3. De Koper kan gebruik maken van de terugbetaling van een defect product binnen 5 (vijf) werkdagen vanaf de dag van levering van het product aan hem/haar, door de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen volgens de procedure bepaald in Artikel 7.2 van het Beleid.
  4. Bij het terugzenden van een defect product moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
   1. het product mag niet beschadigd zijn door de Koper;
   2. het is wenselijk dat het geretourneerde product wordt teruggestuurd in de verpakking van de Verkoper of een andere verpakking voor veilig vervoer/verzending;
   3. bij het terugzenden van het product is het noodzakelijk een document voor te leggen dat de aankoop ervan bevestigt;
   4. De Verkoper heeft het recht de retourzendingen van de Koper te weigeren indien niet aan de voorwaarden voor het terugzenden van het product is voldaan.
  5. Om een defect product terug te sturen, moet de Koper contact opnemen met de Verkoper via het e-mailadres info@zoombook.nl. De Verkoper maakt een retourlabel aan voor de zending en stuurt dit per e-mail naar de Koper. Het retourlabel moet worden aangebracht op de retourzending die veilig is verpakt. Het pakket kan worden teruggestuurd op een voor de Koper geschikte manier - per koerier of postterminal, ongeacht de manier waarop de Koper het pakket heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van een defect product zijn voor rekening van de Verkoper.
  6. Indien de Verkoper aansprakelijk is voor een gebrekkig product en het niet mogelijk is om de gebreken van het product te corrigeren, zal het geld dat voor de geretourneerde producten aan de Verkoper is betaald alleen worden teruggestort door middel van een bankoverschrijving op de bankrekening van de betaler.
 15. Klachten, negatieve feedback of beoordelingen

  1. De Verkoper probeert de Koper een uitstekende ervaring te bieden tijdens de aankoop van ZOOMBOOK producten, maar indien de Koper ontevreden blijft over het ZOOMBOOK product of zijn diensten, wordt hij/zij uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met de Verkoper via het e-mailadres info@zoombook.nl, zodat de Verkoper het ongenoegen of probleem zo snel mogelijk kan oplossen.
  2. Na ontvangst van een klacht, negatieve beoordeling of feedback van een klant, zal de Verkoper alles in het werk stellen om de meest geschikte individuele oplossing te vinden om aan de klacht of het ongenoegen van de klant tegemoet te komen.
  3. Als de koper het niet eens is met het ontvangen antwoord of besluit of aanvullende belangrijke informatie heeft, die niet is verstrekt of niet is beoordeeld, wordt voorgesteld opnieuw contact op te nemen met de verkoper.
  4. Indien het besluit niet wordt genomen of de koper ontevreden blijft over het besluit, kan de koper gebruik maken van andere geschillenbeslechtingsmethoden die in hoofdstuk 19 van deze regels worden vermeld.
 16. Informatieverstrekking

  1. De Verkoper verstrekt informatie aan de Koper door gebruik te maken van de e-mail die op zijn/haar registratieformulier is vermeld, en de Koper kan gebruik maken van alle communicatiekanalen die in de ZOOMBOOK-site zijn vermeld: Contacten.
  2. Door akkoord te gaan met dit Beleid, gaat de Koper ermee akkoord dat hij/zij informatieve berichten ontvangt die noodzakelijk zijn voor de bestelling, betaling en levering van de producten op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 17. Aansprakelijkheid

  1. De Bezoeker/Koper verbindt zich ertoe de Dienstverlener/Verkoper of elke andere persoon aan wie de Bezoeker/Koper schade heeft toegebracht door het gebruik van zijn ZOOMBOOK website en (of) diensten volledig te vergoeden wegens redelijke aanspraken van derden met betrekking tot schade aan hun rechten.
  2. De Dienstverlener/Verkoper is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in alle gevallen waarin de schade voortvloeit uit het feit dat de Bezoeker/Koper, ondanks de aanbevelingen van de Dienstverlener/Verkoper en zijn/haar verplichtingen, geen kennis heeft genomen van dit Beleid, hoewel hem/haar deze mogelijkheid werd geboden.
  3. In geval van schade vergoedt de verantwoordelijke partij de andere partij voor directe schade.
 18. Promoties. Cadeaubonnen

  1. De Verkoper kan verschillende soorten promoties uitvoeren, de voorwaarden ervan wijzigen, ze op elk moment beƫindigen. Informatie over lopende promoties is beschikbaar op de ZOOMBOOK website.
  2. Indien de Bezoeker/Koper ervoor kiest om toestemming te geven voor het gebruik van de door hem/haar verstrekte gegevens voor direct marketing doeleinden, kan de Dienstverlener/Verkoper aan de Bezoeker/Koper informatie sturen over de in deze sectie vermelde promoties via door hem/haar verstrekte e-mail en/of SMS-berichten, met uitzondering van berichten waarmee de Verkoper de Koper informeert over de status van de geplaatste bestelling.
  3. De Koper kan cadeaubonnen kopen of door het gebruik ervan het in de cadeaubon vermelde bedrag betalen.
  4. Bij aankoop van een cadeaubon wordt geen BTW-factuur uitgereikt. BTW-facturen worden pas uitgereikt na aankoop van het ZOOMBOOK product.
  5. De cadeaubon wordt, na betaling, enkel naar de e-mail van de Koper gestuurd (geleverd).
  6. De eigenaar van de cadeaubon is verantwoordelijk voor het bewaren ervan en mag de unieke code ervan aan niemand tonen.
  7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.
  8. Als het bedrag van de bestelling het bedrag van de cadeaubon van de Koper overschrijdt, moet de Koper het verschil van de prijs van het gekochte product betalen. Als de waarde van de bestelling lager is dan het bedrag van de cadeaubon, wordt het saldo niet terugbetaald.
  9. Cadeaubonnen kunnen slechts eenmaal worden gebruikt, daarna vervalt de bon.
  10. Als de cadeaubon tijdens zijn geldigheid niet is gebruikt, wordt hij later als ongeldig beschouwd.
  11. Cadeaubonnen worden niet bijgewerkt bij verlies, diefstal of beschadiging.
  12. Het is verboden een cadeaubon te kopiƫren of anderszins te reproduceren en te vervalsen.
  13. De bepalingen van deze sectie zijn alleen van toepassing op promoties georganiseerd door de Dienstverlener/Verkoper en zijn niet van toepassing wanneer de promoties worden georganiseerd door tussenpersonen van de Dienstverlener/Verkoper. In dat geval moet de Bezoeker/Koper zich houden aan de voorwaarden van het aankoop-verkoopbeleid van de Tussenpersonen van de Dienstverlener/Verkoper, waarmee de Koper instemt wanneer hij/zij waardebonnen koopt.
 19. Slotbepalingen

  1. Dit beleid is opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Litouwen.
  2. De wetten van de Republiek Litouwen zijn van toepassing op de relaties die ontstaan op basis van dit beleid.
  3. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van dit beleid worden door middel van onderhandelingen opgelost. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zullen geschillen worden beslecht volgens de procedure die is vastgesteld in de wetgeving van de Republiek Litouwen overeenkomstig de plaats van uitvoering van de dienstverlener/verkoper.
  4. Intragerechtelijke geschillen in de Republiek Litouwen worden beslecht door de Staatsautoriteit voor de bescherming van consumentenrechten, gevestigd te Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,Ā www.vvtat.lt.
  5. Claims of klachten over het op de ZOOMBOOK website gekochte product kunnen door de Koper worden ingediend bij het elektronische platform voor geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/odr/
  6. Het beleid is voor het laatst bijgewerkt op 01/12/2022.